कोरोनाभाइरस (Covid-19 Nepal)

विश्व

कोरोनाभाइरस संग्क्रमितहरू: 31,263,360

नयाँ संक्रमितहरू: 33,595

मृत्यु: 965,396

नयाँ मृत्यु: 634

गम्भीर:

निको भएकाहरू: 22,847,519

नेपाल

कोरोनाभाइरस संग्क्रमितहरू: 64,122

नयाँ संक्रमितहरू:

मृत्यु: 411

नयाँ मृत्यु:

गम्भीर:

निको भएकाहरू: 46,233